Comunicat de l’Institut d’Assistència Sanitària en relació amb l’atenció prestada a la residència Til·lers

Després de la publicació del reportatge 'El que queda del manicomi' , que presentava el testimoni de dues extreballadores d'una residència per a persones amb discapacitat intel·lectual de Salt, l'Institut d'Assistència Sanitària ens demana exercir el dret de rèplica.  Publiquem íntegrament un comunicat que nega que s'hagin produït abusos o vexacions en els equipaments gestionats per l'IAS.

En relació amb el reportatge publicat per ariet.cat el 21 de febrer de 2016 amb el títol “El que queda del manicomi”, la Direcció de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), empresa pública de la Generalitat de Catalunya que gestiona les instal·lacions i els serveis del Parc Hospitalari Martí i Julià, manifesta rotundament que els fets que es relaten no s’ajusten a la realitat i que, en cap cas, en aquests equipaments ni en cap altre gestionat per l’IAS es comet cap tipus de tortura, abús o vexació.

Expressament volem fer constar que en el cas de l’usuari que es cita a l’article hi va haver fins i tot un arxiu judicial desestimatori de qualsevol mala praxi de la institució.

Convé puntualitzar també que les situacions relatades en l’article provenen del testimoni d’una ex-treballadora de l’empresa que ha iniciat un procés judicial per l’extinció de la seva relació laboral temporal.

L’IAS gestiona tota la xarxa de salut mental de la comarca de Girona a través d’un model de referència nacional i internacional, basat en la comunitat i en la rehabilitació psicosocial de les persones que atén. Des de l’any 2003 disposa d’un servei d’atenció a la discapacitat intel·lectual integrat per una Unitat Hospitalària Especialitzada en Discapacitat Intel·lectual (UHEDI), un Servei Especialitzat en Discapacitat Intel·lectual (SESMDI), i una llar residència, la Residència Til·lers, que sorgeix com a resposta a la necessitat de proporcionar solucions a les persones amb discapacitat intel·lectual i problemes de conducta i/o malaltia mental a la demarcació.

La Residència Til·lers té acreditats els controls de qualitat establerts pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i disposa dels protocols, procediments i registres adequats i actualitzats per dur a terme la seva activitat.

Es tracta d’un equipament residencial substitutori de la llar per a 30 persones amb discapacitat intel·lectual i greus problemes de salut mental i/o de la conducta. S’organitza en 3 unitats de convivència de 10 places cadascuna.

La Residència està dotada amb una plantilla especialitzada i altament competent de 32 professionals; tots ells són treballadors formats i titulats (1 psiquiatre cap de servei, 1 psiquiatre, 1 supervisora d’infermeria, 1 diplomada d’infermeria, 1 treballadora social, 2 psicòlegs clínics i 25 auxiliars sanitaris). La ràtio de personal d’atenció directe és d’1/5. Cal destacar que roten de forma lliure els residents que han triat fer l’especialitat a la institució.

En aquest equipament es dóna una atenció global i personalitzada als residents, amb qui es treballa en tot moment els problemes conductuals i/o psiquiàtrics que dificulten el seu desenvolupament personal i social. El model d’atenció es fonamenta en uns valors essencials, i per tant coincidents i acceptats de les diferents perspectives i òptiques socials, professionals i institucionals. Entre ells, destaca la competència i adquisició d’habilitats; la individualització; l’increment de la independència i del desenvolupament personal; la presència i participació comunitària; l’oportunitat de desenvolupar relacions socials i de companyerisme i participació de la persona amb discapacitat, i de la seva família, en la pressa de decisions i prestació de serveis. Les famílies dels usuaris, així com els seus representants legals, visiten els residents sempre que ho desitgen. De fet, des de la institució mateixa s’encoratja a què les famílies, sempre que puguin, mantinguin el contacte personal amb els usuaris residents.

La Direcció de l’IAS vol destacar també que, davant d’una queixa i en cas de sospita amb fonament d’una possible praxis no desitjada, ja sigui comunicada per un professional o per un usuari o familiar, de forma immediata, inicia un expedient informatiu per comprovar la veracitat i credibilitat d'aquesta, abans d’obrir qualsevol procés disciplinari i actuar fins a les màximes conseqüències, d’acord amb el procediment que s’estableix al conveni col·lectiu.

Finalment, la Direcció de l’IAS es referma en el seu compromís per treballar per la salut, el benestar, la qualitat i dignitat de vida de les persones que tenen una malaltia mental i/o discapacitat intel·lectual i les seves famílies amb la mateixa filosofia que fins ara, i es reserva el dret d’emprendre les accions legals que estimi oportunes en defensa de l’actuació de la institució i dels nostres professionals.

Així mateix posem de manifest el nostre agraïment a totes les entitats del sector de la discapacitat intel·lectual amb les quals treballem estretament per les mostres de suport i reconeixement a la institució i professionals davant d’aquesta situació.